Czas pasteryzacji

Czas pasteryzacji zależy od surowca, dlatego owoce pasteryzuje się krócej, a warzywa dłużej. Długość okresu pasteryzacji ściśle wiąże się z jej temperaturą. Im wyższa temperatura pasteryzacji, tym długość jej trwania może być krótsza i odwrotnie. Przetwory owocowe można pasteryzować w temperaturze od 80°C do 95°C; przestrzeganie tej temperatury jest ważne, gdyż wówczas pastery­zowane produkty nie tracą wartości odżywczej.Należy również unikać podwyższania temperatury i doprowa-dzenia do wrzenia przetworu wewnątrz opakowania. Uchodzące wte­dy szybko rozrzedzone powietrze może nawet wypychać część płyn­nej masy przetworów na zewnątrz. Często jest to przyczyną nie zamknięcia się słojów, weków, gdyż pozostałe między brzegami słoja a gumką cząstki owoców uniemożliwiają zassanie opakowania.Wszystkie słoje napełnia się przetworem przeznaczonym do pa­steryzowania pozostawiając od góry słoja 1,5—2 cm wolnej prze­strzeni. Na suche kołnierze weków należy nałożyć osuszone gumki, starannie przykryć i na słój wcisnąć sprężynkę przytrzymującą po­krywę. Zakrętki na opakowania twist-off nie dociska się, lecz tyl­ko lekko nakłada. Dociska się ją do oporu podczas wyjmowania opa­kowań po ukończonej pasteryzacji.Tak samo należy postępować przy pasteryzowaniu przetworów w butelkach z zakrętkami.Po zakończonej pasteryzacji należy możliwie szybko przetwory schłodzić, a gdy wystygną — sprawdzić szczelność zamknięcia. W tym celu weki — po zdjęciu zacisku — należy chwycić za przy­krywkę; prawidłowo zamknięte opakowanie nie otworzy się. Słoje z zamknięciem twist-off odwrócić stawiając je na pokrywce, spod której nie powinien wyciekać płyn. Wszystkie przetwory po kontro­li szczelności zamknięcia należy opatrzyć etykietą zawierającą nazwę przetworu oraz datę przygotowania.